Trækfugle observationer af Preben Berg

Preben Berg har nu i 10 år observeret fuglenes træk fra Store Klit ved Brunddragene.

 

Dag ud og dag ind med kikkert og notesbog siden 2008.

 

Han har haft hjælp af især Gunnar B. Pedersen, Ralph Qwinten, René Christensen, Claus Mortensen, Palle Sørensen, Flemming Olsen og Sune Madsen.

 

Altsammen frivilligt ulønnet arbejde!

 

Beundringsværdigt.

 

Det foregår fra februar til starten af juni for forårstrækket, og fra juli til december. I al slags vejr.

 

Prebens arbejde er uvurderligt for viden om fuglenes vaner.

Også for møllernes indvirkning på fuglenes trækruter: hvilke der flyver udenom, flyver indenom, ovenover, og hvilke der flyver igennem.

 

Link til Preben Bergs exel træktotaler hos DOF Storstrøm

 

Herunder er uddrag af Preben Bergs rapporter:

 

" Hyllekrog-området passeres af ganske store mængder trækfugle forår og efterår, hvilket skyldes stedets geografiske placering, som en af sydspidserne på de danske øer, samtidig med at en nordlig "spids" af Tyskland, Femern, ligger tæt ved, på den anden side af Østersøen.

Derfor kan man her se både landlevende trækfugle som krydser Østersøen på dette smalle sted, samtidig med at hav- og kyst-levende trækfugle kommer forholdsvis tæt forbi.

 

Om foråret når fuglene trækker mod nord og nordøst, ses her især vandfugle, og det gælder særligt lommer, lappedykkere, mange slags andefugle, nogle arter af vadefugle samt nogle måger og ternearter.

 

Om efteråret når trækket går mod især sydvest, er det mere de udprægede landfugle der koncentreres her, således især rovfuglene.

Men mange andre arter ses også. Nogle er duerne, småfugle som finkerne, lærker, drosler og svaler. Små trækfugle som sangerne og andre, trækker om natten, men kan så findes i buske og krat om dagen.

 

Trækobservationer i lange serier som her, gør at man nemmere kan konstatere op- og nedgange i bestandene. Noget særligt ved denne lokalitet er også, at det først er med Prebens tællinger, at man fik en viden om stedets betydning for trækket om foråret!

 

Eksempler:

Nogle af observationerne her viser, at f.eks. bramgåsen er i voldsom fremgang, i de bestande som passerer her.

Men vejret i form af vindretning og andet kan sløre billedet, fordi det påvirker trækruten.

Edderfugl er mere svingende i antal, men måske stabil over en længere årrække.

Trane er i fremgang som ynglefugl, hvilket også viser sig i træktallene.

Rød glente viser små fremgange, som kan være reelle.

Storspove (som før hed stor regnspove) viser tilbagegang som desværre nok er helt reel.

 

Tallene for islandsk ryle og lille kobbersneppe er noget særligt. De overvintrer i Vadehavet og kommer forbi her på deres forårstræk, som kan foregå i eet stræk, tusindvis af kilometer mod Sibirien og endnu nordligere! Desuden flyver de ofte højere oppe end mange andre arter, så de er ekstremt svære at finde på himlen! De ses vistnok ikke flyvende i større antal på nogen anden træklokalitet.

 

For den sjældne art biæder tyder tallene på en fremgang, der næsten kun kan skyldes klimaforandringerne. For (den helt hvide) sølvhejre gælder formentlig det samme.

 

Via dette link kan man nemt klikke sig frem til alle fugle i Danmark, og få meget mere at vide:

http://www.dofbasen.dk/ART/ "

 

Lars Munk

___

Lyttesholm Naturcenter

Rovfugle

Efterårstotal 2017

 

Artnr.:ARTSNAVN

2310 Hvepsevåge 3027

2380 Sort Glente 16

2390 Rød Glente 1121

2430 Havørn 9

2510 Gåsegrib 1

2600 Rørhøg 418

2610 Blå Kærhøg 26

2620 Steppehøg 3

2629 Steppehøg/Hedehøg 1

2630 Hedehøg 4

2690 Spurvehøg 2631

2870 Musvåge 3485

2900 Fjeldvåge 25

2920 Lille Skrigeørn 1

2930 Stor Skrigeørn 1

3010 Fiskeørn 111

3040 Tårnfalk 132

3070 Aftenfalk 1

3090 Dværgfalk 19

3100 Lærkefalk 46

3200 Vandrefalk 6

Kolonne total: 11084

 

Træktotaler Efterår 2015 af Preben Berg med flere

 

Rovfugledækning på i alt 78 dage: august: 13, september: 26, oktober: 24, november: 15

 

Bemærk at antal dage igen i år er opgjort efter antal dækkede dage og ikke som andre år efter antal dage med rovfugletrækdata.

 

Således i alt 62 dage med rovfugletrækdata + 16 dage ekstra, hvor der på trods af dækning ikke blev registreret nogle trækkende rovfugle

 

Trækobs er typisk gjort ved klitten, Store Brunddrag.

 

Websiden Fugle og Natur er atter i år gennemgået for rovfugleobs.

 

Med kun 5578 registrerede trækkende rovfugle må dette efterår betragtes som meget magert.

 

 

Hvepsevåge 2105

Sort Glente 6 Ingen rast

Rød Glente 427

Havørn 5

Rørhøg 73

Blå Kærhøg 46

Steppehøg 5 Desuden yderligere 5 rst.: 1/9, 4/9, 17/9, 3/10 og 7/10. Samtlige fugle 1K

Hedehøg 2 ingen rast.

Spurvehøg 1286

Musvåge 1353

Fjeldvåge 72

Lille Skrigeørn 0 Den 29/8 sås 1 3K+ trkf.

Kongeørn 0 Den 19/10 sås 1 1K trkf.

Fiskeørn 54

Tårnfalk 81

Aftrenfalk 2 Desuden 6/9 1 rst.

Dværgfalk 38

Lærkefalk8Blot 5 rastobs af en enkelt fugl i tiden 12/9 – 2/10.

Jagtfalk 1 Fuglen 10/10 godkendt af SU. Desuden 4/11 endnu en rst fugl dog undslup med stropper

Vadrefalk 14 Desuden i alt 22 rastobs af 1-3 i tiden 8/9-22/12

Her et uddrag af Preben Bergs "Resume af forårstrækket ved Hyllekrog" 2014 og 2015

Her er listet 90 arter ud af Prebens 215

115 observationsdage med 794.153 trækkende fugle i 2014, og

112 observationsdage med 761.549 trækkende fugle i 2015.

2014 2015

Rødstrubet Lom 1.578 1.260

Sortstrubet Lom 420 382

Toppet Lappedykker 287 81

Gråstrubet Lappedykkere 922 274

Nordisk Lappedykker 8 3

Fiskehejre 90 94

Sort Stork 2 0

Hvid Stork 7 2

Sangsvane 78 53

Pibesvane 78 164

Sædgås 394 0

Tundrasædgås 1 0

Kortnæbbet Gås 3 0

Blisgås 2.386 1.908

Bramgås 280.400 195.996

Knortegås mørkbuget 12.995 49.635

Knortegås lysbuet 2 0

Gravand 518 247

Knarand 151 73

Krikand 2.585 1.734

Spidsand 950 235

Skeand 1.481 251

Pibeænder 4.543 2.162

Bjergand 1.696 227

Ederfuglene 343.258 294.359

Kongeedderfugl 1 1

Rødhovet and 1 0

Havlit 2.833 1.060

Fløjlsand 314 336

Hvinand 379 262

Lille Skallesluger 8 13

Stor Skallesluger 215 163

Toppet Skallesluger 13.840 10.235

 

2014 2015

Hvepsevåge 544 191

Sorte Glente 28 7

Rød Glente 83 52

Havørn 24 49

Rørhøg 81 127

Blå Kærhøg 6 37

Spurvehøg 409 784

Musvåge 842 854

Fjeldvåge 4 9

Fiskeørn 31 53

Tårnfalk 62 93

Dværgfalk 26 28

Lærkefalk 7 6

Vandrefalk 15 12

Lille Skrigeørn 1 0

Aftenfalk 1 1

 

Trane 988 444

Strandhjejle 420 1.952

Islandsk Ryle 8.524 45.239

Almindelig Ryle 215 72

Kobbersneppe 6.491 16.290

Småspove 221 116

Storspove 1.597 5.831

Almindelig Kjove 63 85

Sorthoved Måge 4 7

Dværgmåge 11.448 5.074

Rovterne 6 0

Splitterne 390 296

Fjordterne 2.181 4.959

Havterne 2.995 3.223

Dværgterne 119 40

Sortterne 184 15

Hvidvinget terne 9 0

2014 2015

Lomvie 69 51

Alk/Lomvie 16 6

Alk 1 15

Tejst 4 1

Mellemkjove 2 3

 

Biæder 5 6

Ringdrossel 18 1

Lille Korsnæb 645 42

Karmindompap 16 0

Silkehaler 64 0

Gråsisken 224 22

Sortstrubet Bynkefugl 1 1

Flodsanger 1

Rødtoppet Fuglekonge 5 12

Lille Fluesnapper 1

Pirol 1 1

Gulirisk 10 6

Hortulan 1 0

 

Sule 2 8

Sølvhejre 5 0

Silkehejre 1

Vagtel 1 1

Engsnarre 1

 

Mosehornugle 1 1

 

I efteråret 2013 blev der noteret 6.125 rovfugle fordelt på 23 arter.

 

Hyllekrog ialt 69 dage: juli: 2, august: 10, september: 24, oktober: 19, november: 14.

Trækobs er typisk gjort ved klitten, Store Brunddrag.

Rovfugle

 

ARTSNAVN

Hvepsevåge 1018

Sort Glente 3 Ingen rst.

Rød Glente 772

Havørn 17

Rørhøg 192

Blå Kærhøg 33

Steppehøg 0 Ingen træk, men disse 2 rst.: 29-30/8 1 1K og 8/9 1 2K+

Hedehøg 2 Ingen rst.

Kærhøg sp. 1

Duehøg 0 Ingen træk, men disse 2 rst.: 6/9 1 F og 6/10 1 M

Spurvehøg 2044

Musvåge 1710

Fjeldvåge 131

Kongeørn 0 Ingen træk, men denne overflyvende fugl: 21/9 1 2K

Ørn sp. 2 24/9 var en mulig Skrigeørn, mens 6/10 muligvis var en Stor Skrigeørn?

Dværgørn 1 NB 12/9 1 trækforsøg og trak ud dagen efter (sagen pt. Ikke behandlet af SU)

Fiskeørn 70

Tårnfalk 60

Aftenfalk 2 Desuden disse 4 rst.: 28/8 2 2K M, 13/9 1 1K og 21/9 1 1K

Dværgfalk 44

Lærkefalk 12 Desuden i alt 17 rast i tiden 4/9 – 23/9, flest 14/9 3 og 17/9 3

Jagtfalk 0 Ingen træk, men 26/10 1 1K rst. (p.t. endnu IKKE tilsendt SU)

Vandrefalk 11 14/9 – 25/11 rastobs af 1-2 deriblandt 16-19/10 1 Calidus type og 7/11 3

 

total observationer: 6125

 

 

 

Klik for det originale "Træktotaler for Rovfugle Hyllekrog efterår 2013"

 

Resume af forårstrækket tidligere år. 2013 2012 og 2011